Контакты | Карта сайта | Размещение рекламыСделать стартовой | Добавить в закладки | RSS
Поиск по сайту
Полезное
Наши друзья
Статистика
Путеводитель по сайту » Библиотека Современника » Тег » Секретний

Добро пожаловать на портал "Библиотека Современника!"

   

13 марта 2008 | TatianaZ | Скачано 3116 | Приключения |

Автор: Леонід Платов
Він по­но­вив цього ро­ку чи­тан­ня лекцій у Ленінграді.
З роз­ра­хо­ва­ною повільністю роз­к­ла­да­ючи свої но­тат­ки на столі, - тим ча­сом сти­ха­ли ше­лест зо­шитів, приг­лу­ше­ний шепіт, пос­к­ри­пу­ван­ня стільців, - Гри­бов зло­вив се­бе на див­но­му відчутті. Зда­ло­ся, що не ста­лось, не зміни­лось нічо­го, що все ще пе­ред­воєнний, 1940 рік - ті самі стіни нав­ко­ло, той са­мий звич­ний пей­заж за вікном: граніт, Не­ва, ту­ман над Не­вою.
Це бу­ло, зви­чай­но, не так. Йшов 1947 рік - дру­гий після­воєнний.
І стіни нав­ко­ло бу­ли вже не ті. На фа­саді військо­во-мор­сь­ко­го учи­ли­ща навіть не встиг­ли за­фар­бу­ва­ти на­пис, який по­пе­ред­жав, що цей бік ву­лиці ду­же не­без­печ­ний під час ар­ти­лерійсь­ко­го об­с­трілу. Та го­лов­не - лю­ди в учи­лищі інші. Серед кур­сантів і слу­хачів не­ма­ло ко­лишніх фрон­то­виків. У 1941 році во­ни пішли з пер­шо­го кур­су в мор­сь­ку піхо­ту - пря­мо в око­пи під Ленінгра­дом, де­які зас­лу­жи­ли там офіцерські по­го­ни і ось - після пе­ре­мо­ги - по­вер­ну­ли­ся до­учу­ва­тись.| Google карта сайта
Бесплатная электронная библиотека