Контакты | Карта сайта | Размещение рекламыСделать стартовой | Добавить в закладки | RSS
Поиск по сайту
Полезное
Наши друзья
Статистика
Путеводитель по сайту » Библиотека Современника » Тег » Солодка

Добро пожаловать на портал "Библиотека Современника!"

   

25 апреля 2008 | TatianaZ | Скачано 32649 | О женщинах и для них |

Автор: Марія Матіос
Видавництво: Львів, 2006 р.

Наклад цього ви­дан­ня закінче­но! Книж­ку Марії Матіос «Со­лод­ка Да­ру­ся» дех­то вва­жає однією з най­к­ра­щих кни­жок 2004 ро­ку.
На­пов­не­на свіжою, при­род­ною ук­раїнсь­кою мо­вою, не про­сяк­ну­та міським смо­гом (ха­ос, цинізм, пос­т­мо­дернізм…), ця книж­ка не при­му­шує зах­лоп­ну­ти її від пер­шо­го про­чи­та­но­го аб­за­цу. Вик­ли­ка­ють ува­гу і співчут­тя її ге­рої - мов­чазні, втом­лені підсту­па­ми долі газ­ди, які жи­вуть своїм відок­рем­ле­ним від всього світу жит­тям і не ско­ря­ють­ся за­не­па­ду, який за­ко­номірно при­хо­дить до їх тісних осель та за­ду­ше­них не­по­хит­ни­ми ста­ро­давніми зви­ча­ями гро­мад.
Заг­либ­лю­ючись у ду­шу се­лян­ки, яку всі лю­ди на селі вва­жа­ють бо­жевіль­ною і кли­чуть для прис­той­ності «со­лод­кою», чи­тач ми­мо­волі по­чи­нає по­ва­жа­ти не­хит­ру філо­софію «інак­шості»: ди­вак не гірший за інших, але має терпіти ли­ше об­ра­зи від своєї нез­ви­чай­ної долі.| Google карта сайта
Бесплатная электронная библиотека